اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

فرزندتان دوست خیالی دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

خانمی تعریف می کرد که یک بار موقع رانندگی به همراه کودکانش اتفاقی افتاد که او را بسیار ترساند. سه کودکش روی صندلی های عقب خودرو نشسته بودند و او در بزرگ راه می راند که ناگهان کوچک ترین دخترش که ۴ ساله بود، با وحشت فریاد می زند: «وایسا!» او که از این فریاد ناگهانی یکه خورده بود، به سرعت خودرو را متوقف می کند و از دخترش می پرسد که چه اتفاقی افتاده است. دخترک هم با ناراحتی و وحشت می گوید: «داشتی بوپسی رو زیر می گرفتی.» بوپسی، دوست خیالی او بود. در این قسمت در مورد دوست خیالی کودکان و نحوه رفتار صحیح والدین با آن صحبت خواهیم کرد.